Categorie archief: maandverslag

Highlights December 2015


Een winter die maar geen winter wil worden, december kenmerkte zich door een herfstachtig karakter. Er waren maar weinig spectaculaire waarnemingen. Wel werd er (al weer) een Humes Bladkoning ontdekt net op/buiten het waarnemingsgebied, een Siberische Tjiftjaf in het Ridderpark en een Kleine Burgemeester kortstondig in de Binnenwatering.

Een Kerkuil vloog op de 1e van de maand over de provinciale weg nabij Panbos. Op 2/12 werd een Kleine Zilverreiger ontdekt in het plasje achter De Klip. Langs Savoy vlogen 450 Drieteenmeeuwen en een Middelste Jager. De Zwarte Ruiter overwintert ook dit jaar weer bij het Valkenburgse Meer. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd jagend waargenomen in Berkheide. In de Binnenwatering werden deze maand vaak de meeuwen afgescand wat veelal op minimaal een Pontische Meeuw opleverde maar op 3/12 ook een zeer lichte Kokmeeuw.

Kokmeeuw 3/12/15 foto Teus Luijendijk

De storm op 4/12 deed 101 Drieteenstrandlopers naar beschutting zoeken in de buitenwatering terwijl over zee een Parelduiker, 75 Roodkeelduikers en 225 Alk/Zeekoeten werden gezien. Bij hotel Duinoord werd een Kleine Bonte Specht waargenomen en de Kleine Zilverreiger zat ook deze en volgende dag nog bij De Klip. Maarten Langbroek kreeg van de Sint op 5/12 nog een Siberische Tjiftjaf omdat hij zich zo goed had gedragen met het vinden van twee zeldzaamheden in de Coepelduynen dit jaar. De overwinterende Bonte Kraai werd weer opgemerkt tussen de Zwarte Pieten op Lentevreugd.

Bonte Kraai 6/12/15 foto Thea van Gogh

Op Lentevreugd werd op 6/12 een Grote Zilverreiger gezien en ook twee vrouwtjes Blauwe Kiekendieven, mogelijk werd deze periode het rietveld van Lentevreugd door de soort weer als slaapplaats gebruikt want deze vogels werden voor een langere periode regelmatig op deze plek waargenomen. Op 7/12 werd een jagende Velduil waargenomen boven Vliegveld Valkenburg en op Lentevreugd werden 2 Waterpiepers waargenomen

Waterpieper 7/12/15 foto Rene van Rossum

Een Parelduiker vloog op 10/12 langs Savoy en tegen middernacht werd een Kerkuil gezien, zittend op een paaltje bij de Ommedijksche Polder. Op 11/12 werd een juveniele Slechtvalk gefotografeerd op Lentevreugd, deze vogel is waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het op- en bejagen van de duizenden Kieviten en Goudplevieren op vliegveld Valkenburg. Ook werd de Bonte Kraai deze dag weer waargenomen op Lentevreugd evenals de Velduil op vliegveld Valkenburg. De Kleine Bonte Specht liet zich ook weer zien in de Ganzenhoek.

Slechtvalk 11/12/15 foto Thea van Gogh

Vier Wilde Zwanen werden op 13/12 op Lentevreugd en twee op het Grote Meer in Berkheide. De Kerkuilen profiteren van een zachte winter want op 14/12 werd er een jagend exemplaar waargenomen bij de Watertoren. Op 15/12 vloog een Kleine Alk langs het strand van Berkheide. Vier Pontische Meeuwen werden op 16/12 waargenomen waarvan drie op het strand en een in de Binnenwatering. Een Bokje werd op 19/12 opgestoten op Lentevreugd. In Rijnsoever liet een mannetje Pijlstaart zicht kort fraai fotograferen.

Pijlstaart 19/12/15 foto Peter van Duijn

Op 20/12 werd een Kleine Burgemeester waargenomen in de Binnenwatering door Annelies Marijnis, mogelijk dezelfde vogel van een maand geleden. Door meerdere mensen werd opgemerkt dat er veel Merels aanwezig waren rond de dagen voor kerst ook ‘s avonds kon je bij heldere nacht de Merels over horen trekken. Op 24/12 vlogen over zee een Roodhalsfuut, een Parelduiker en 150 Roodkeelduikers. 210 Kleine Rietganzen vlogen op 27/12 over Berkheide. Op 29/12 werd de of een Velduil weer waargenomen op het vliegveld Valkenburg. Even verderop ontdekte Max van Waasdijk een Humes Bladkoning op de golfbanen van Rozenstijn.

Humes Bladkoning 29/12/15 foto Max van Waasdijk

Twee Roodborsttapuiten werden waargenomen in de Coepelduynen op 30/12 en ook in de Elsgeesterpolder overwinterde een vrouwtje bij het moestuinencomplex. Deze maand werden ook op meerdere plekken ook IJsvogels, Houtsnippen, Grote Gele Kwikstaarten gemeld.
IJsvogel vrouw met Blankvoorn, 22/12/15 foto Peter van Duijn

Tekst: Menno van Duijn

Highlights november 2015


Met de laatste vogeltrek en de winter in het vizier kunnen we terugkijken op een uitzonderlijke novembermaand. Waar de klappers in september en oktober uitbleven, kregen we deze in november, plus een goede zeetrek. Hier een samenvatting van de hoogtepunten. Bij bijzondere soorten kan er doorgeklikt worden voor meer info.

Op 1/11 werd een Pallas’ Boszanger waargenomen in Rijnsburg door Kees Kromhout (KK). Diezelfde dag zat er een Kleine Alk in de binnenwatering. 2/11 Leverde weer een Kleine Alk, en de tweede IJsduiker van het jaar op door René van Rossum (RR). De 13e leverde een Rosse Franjepoot op door Bas van der Burg (BB). Waar de aantallen Grauwe Pijlstormvogels in oktober tegenvielen, werden er deze maand acht gezien langs Savoy. Verder werden er
totaal vier Parelduikers gezien, tien Roodhalsfuten en vier Kuifduikers.

Grauwe Pijlstormvogel, Buitenwatering, 19 november 2015 Rene van Rossum

Vaal Stormvogeltjes waren met 27 ex. goed vertegenwoordigd met respectievelijk 12 ex. op 14/11, 4 ex. op 18/11 en 7 ex. op 19/11. Op 14/11 vloog er een STORMVOGELTJE tussen de ‘Vaaltjes’. De vogel werd opgepikt door RR, waarna zeven gelukkigen konden meegenieten. Dit betreft ongeveer het twaalfde exemplaar in Katwijk. Deze dag was sowieso goed met een Middelste jager, weer een Rosse Franjepoot, Geoorde Fuut, vier Grote Zee-eenden en een hoop extra’s.

Middelste Jager, Buitenwatering, 19 november 2015 Rene van Rossum

Een Vorkstaartmeeuw werd op de 15e gezien door Reinder Genuït (RG). Na twee relatief rustige dagen was 18/11 een topdag voor Katwijk. In tien minuten tijd werd er een ZWARTE ROTGANS en een HUMES BLADKONING gevonden. De rotgans betreft zelfs een nieuwe soort voor Katwijk! De vogel werd gevonden door RR tijdens een zeetelling bij Savoy.

Zwarte Rotgans, Buitenwatering, 18 november 2015 Rene van Rossum

De bladkoning werd gevonden door Joël Haasnoot (JH) in Berkheide – Ouwe Plas – Jan van Parlebos. Katwijk heeft de laatste jaren een patent op deze soort. Het is alweer het zesde geval in ongeveer vijf jaar. De vogel werd voor het laatst waargenomen op 28/11. Ook van deze soort staat een uitgebreider verhaal op de site.

Humes bladkoning, Berkheide – Ouwe Plas – Jan van Parlebos, 26 november 2015 Fred Klootwijk.

Op 20/11 zag Jaap Engberts (JE) de tweede Vorkstaartmeeuw van de maand langs Savoy. Deze dag werden er eveneens drie Kleine Alken gezien. Op 21/11 vloog er hier wederom een Kleine Alk. Vermeldenswaardig is de waarneming van een Ransuil die uit zee kwam vliegen en kort in de tuin van Savoy zat. Naast Ransuil werden er ook Velduilen en Kerkuilen gezien deze maand. De 22e vond Rob Hoeben (RH) een tweede winter Kleine Burgemeester in de Binnenwatering. 28/11 was de laatste datum dat de vogel werd gezien. Wat meeuwen betreft: de hele maand door werden er meerdere Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen gezien in en rond de watering. Misschien verschijnt er eens een artikel op de site over de herkenning van deze soorten ten behoeve van de leek? De 22e leverde ook nog een Kleine Zilverreiger op in de Klip door Sven Marijn (SV), en een waarneming van een mannetje Kleine Bonte Specht in Berkheide Hanengekraai. Overigens werden er meerdere waarnemingen gedaan van deze soort. Laatste jaren is het zelfs een incidentele broedvogel in Katwijk!

Tweede winter Kleine burgmeester (links) in Binnenwatering, 22 november 2015 Johnny van der Zwaag).


Mannetje Kleine Bonte Specht, Berkheide Hanengekraai, 22 november 2015 Roland Wantia.

Een Bonte Kraai werd op 23/11 gezien in Berkheide door Vincent van der Spek (VS), evenals een man Sneeuwgors.

Man Sneeuwgors (ondersoort nivalis), Berkheide Katwijk, 23 november 2015, Vincent van der Spek.


Bonte Kraai, Wassenaar – Lentevreugd, 28 november 2015, Thea van Gogh.

De Bonte Kraai werd na de eerste waarneming enkele keren gezien op Lentevreugd. De laatste jaren hebben we van deze soort hooguit twee exemplaren in de winter, waar het vroeger nog een algemene doortrekker was in Katwijk.

Op 28/11 zag Ton de Groot (TG) een Kleine Alk langs Savoy. Sjaak Schilperoort (SS) vond de 23e een Grote Burgemeester in de Binnenwatering. ’s Ochtends zag hij er al een langs Savoy. Waarschijnlijk is het dezelfde vogel.

Eerste winter Grote Burgemeester (rechter meeuw) in Binnenwatering, 29 november 2015, Sjaak Schilperoort.

Na deze fantastische maand is het afwachten wat december gaat brengen. Uiteraard zal er veel over zee worden gekeken en zal de Binnenwatering regelmatig worden gecheckt. Daarnaast worden de eerste grote aantallen Smienten gezien. Wie weet!

Tekst: Gijsbert Twigt

Highlights van september en oktober 2015


De najaarstrek is nog in volle gang en ondertussen zijn er al leuke soorten waargenomen. Echte twitchbare mega’s zijn nog uitgebleven maar we hebben ook niet te klagen. Hier een samenvatting van de hoogtepunten, bij bijzondere soorten kan er doorgeklikt worden voor meer info.

Op dit moment komt de lijstertrek goed op gang met grote aantallen Kramsvogels en ook de Spreeuwen lijken wat meer los te komen. November kan nog altijd leuke dwaalgasten opleveren.

Oktober

Een Kwartel werd opgestoten op 24/10 in Berkheide (ML). Over zee vloog op 25/10 een IJsduiker (RR). Het is een slecht najaar voor zeevogels maar toch werden er 5  Grauwe Pijlstormvogels op 22/10 (WA) en 1 op 17/10 (BW) over zee waargenomen. Een Rode Wouw vloog op 30/10 over Rijnsburg (BW). Een Zeearend werd op 18 (AvdP) en 19/10 (AP) waargenomen in de omgeving van Vliegveld Valkenburg.

19/10 Onvolwassen Zeearend over Panbos, Arjan Portengen.

Vanaf de Puinhoop werd een grote valk waargenomen waarbij het hoogstwaarschijnlijk om een GIERVALK gaat, de vogel kon ook opgepikt worden vanaf de Vulkaan (VW)

Mogelijke Giervalk gefotografeerd vanaf de Vulkaan door Danny Laponder op 26/10

Eén en mogelijk dezelfde Raaf werd op 9/10 waargenomen bij Vliegveld Valkenburg (BB) en op 14/10 boven de Ganzenhoek (VW). Op 20/10 werd een mogelijke overvliegende GOUDLIJSTER gezien over Rijnfront, door het matige licht en niet voor handen hebben van een verrekijker werden cruciale kenmerken niet gezien (MD). Een soort die nooit gaat vervelen en steeds algemener wordt in het najaar is de Bladkoning, hier zijn 23 waarnemingen van ingevoerd, op 29/10 werd in de Ganzenhoek kort een exemplaar waargenomen waarbij Humes Bladkoning niet kon worden uitgesloten (GT). Dit gaat ook bijna op voor de Grote Pieper waar 13 waarnemingen (7 vogels) van zijn ingevoerd. Ook deze maand werden er Roodkeelpiepers waargenomen, op 9/10 over de Puinhoop (RR) en 4/10 over Berkheide (AE). Er werden aardig wat Europese Kanaries waargenomen (32 keer ingevoerd) waarvan twee pleisterende exemplaren ontdekt door AE op 31/10 veel bekijks trokken. Over Berkheide vloog op 4/10 een Ortolaan naar zuid (SS).

Man en vrouw Europese Kanarie aanwezig op de Puinhoop op 31/10, foto Johnny van der Zwaag

September

Op 05/09 werd een enkele langstrekkende Grauwe Pijlstormvogel gezien langs Savoy (RG). Deze dag werden ook 5 Vaal Stormvogeltjes gezien langs Savoy (EM) en de dag erna nog één exemplaar (VW). Een Purperreiger vloog op 21/9 over Vliegveld Valkenburg (FV) en op 30/9 langs de Puinhoop (RR, JH). 3 Visarenden werden deze maand overtrekkend waargenomen op 12,29 en 30/9 (VW).

Man Visarend over de Puinhoop op 29/9, foto René van Rossum.

Een Morinelplevier vloog op 12/9 over de Puinhoop (VW). 2 Kleine Strandlopers werden op het strand gezien op 16/9 (TH). Op 27/9 vloog een Lachstern tussen de Kokmeeuwen over zee (NA). Slechts 8 langstrekkende Middelste Jagers werden deze maand waargenomen (VW). OP 25/9 werd een Kleinste Jager gezien vanaf Savoy (JE). Op 6 en 19/9 werden Draaihalzen waargenomen in de Coepelduynen (CZ).

Draaihals gefotografeerd door Casper Zuyderduyn in de Coepelduynen.

Op 27/9 werd een Grauwe Klauwier ontdekt door Joost van der Sluis in de Coepelduynen t.h.v. de Bergstichting.

Juveniel Grauwe Klauwier met Gewone Aardhommel, foto Johnny van der Zwaag

De rondzwervende Raaf http://katwijk.waarneming.nl/fotonew/0/9567910.jpg werd meerdere malen waargenomen in de omgeving van Lentevreugd. 4 Strandleeuweriken vlogen op 30/9 over de Puinhoop (VW). Bladkoning werd deze maand 19 keer ingevoerd m.n. in het Ridderpark, Ganzenhoek en de Bergstichting (VW).

Eén van de vele Bladkoningen, gefotografeerd in de Ganzenhoek door Peter van Duijn.

De eerste Grote Pieper werd op 28/9 over de Puinhoop gezien (RR) waar deze maand ook 5 Duinpiepers overtrekkend werden waargenomen (VW). Op 27/9 werd een overtrekkende Roodkeelpieper gezien over de Coepelduynen (JE) en een exemplaar aanwezig in een groep Graspiepers in Berkheide (MD). Eén Europese Kanarie vloog op 31/9 over de Puinhoop als afsluiter van de maand (RR).

Overtrekkende Duinpieper over de Puinhoop, foto René van Rossum